Tạo widget theo dõi qua email cực chất cho Blogspot


Tạo widget theo dõi qua email cực chất cho Blogspot

Để giúp độc giả của bạn có thể thường xuyên truy cập vào website xem những nội dung mới thì cách tốt nhất là thông báo cho họ qua Email .Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Tạo widget theo dõi qua email cực chất cho Blogspot


tao widget theo doi qua email cho blogspot

Các Để Tạo Widget theo dõi qua Email Cho Blog

Bước 1 : Chọn Chủ Đề -> Chỉnh Sửa HTML

Bước 2 : Chèn đoạn Code sau trên tag /head

<style>
/* Widget FollowByEmail TLTeam */
*,*:before,*:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}input,select,textarea{width:100%}#subscribe-box p{font-size:14px;color:#767676;margin:0 0 15px;padding:0;line-height:normal}#subscribe-box .emailfield{position:relative;margin:auto;z-index:1}#subscribe-box .emailfield input{background:rgba(255,255,255,.9);padding:13px 20px;color:#aaa;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);font-size:14px;margin-bottom:16px;border-radius:99em}#subscribe-box .emailfield input:focus{color:#222;outline:none;border-color:rgba(0,0,0,0.05);box-shadow:inset 0 0 0 3px rgba(0,0,0,0.05)}#subscribe-box .emailfield .submitbutton{display:block;position:relative;overflow:hidden;background:rgba(255,255,255,.25);color:#fff;width:100%;font-size:15px;font-weight:bold;border:0;margin:auto;box-shadow:0 2px 3px rgba(0,0,0,0.1), 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.13);transition:all 0.2s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)}#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active,#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:rgba(255,255,255,.35);color:#fff;box-shadow:0 3px 3px rgba(0,0,0,0.1), 0 3px 4px rgba(0,0,0,0.13)}#subscribe-box .emailfield input:focus.submitbutton{color:#fff}#subscribe-box .emailfield form{position:relative}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel{position:absolute;top:3px;right:8px;display:inline;padding:8px 12.5px 8px 20px;cursor:pointer;font-size:13px}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg{fill:#767676;width:22px;height:22px;vertical-align:middle;transition:all .3s}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg:hover,#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg:focus{fill:#568af5}#HTML98{position:relative;overflow:hidden;padding:20px;border:1px solid #fff}#HTML98:after{content:&#39;&#39;;display:block;position:absolute;bottom:0;right:0;width:120px;height:120px;background-image:linear-gradient(50deg,#ff4169,#8b41f6);background-repeat:no-repeat;border-radius:120px 0 0;transition:opacity .3s;opacity:1}#HTML98:before{content:&#39;&#39;;display:block;position:absolute;bottom:0;right:0;width:120px;height:120px;background-image:linear-gradient(230deg,#ff4169,#8b41f6);background-repeat:no-repeat;border-radius:120px 0 0;transition:opacity .3s;opacity:1}#HTML98:hover:after{opacity:0}#HTML98:hover:before{opacity:1}#HTML98 h2:after,#HTML98 h3:after,#subscribe-box .emailfield input[type=submit]{display:none}
</style>

Bước 4 : Lưu lại chủ đề

Bước 5 : Chọn Bố Cục -> Thêm tiện ích HTML/Javascrip rồi dán code sau vào

<div id='subscribe-box'>
<p>Get notifications from this blog</p>
<div class='emailfield'>
<form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' method='post' onsubmit='window.open(&apos;https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ID-FEEDBURNER-CUA-BAN&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true' target='popupwindow'>
<input required='required' type='text' name='email' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Email Address&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Email Address&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' value='Email Address'/>
<input class="submitbutton" type="submit" id="email-submit" value="Subscribe"/>
<label class="submitbuttonlabel" for="email-submit">
<svg class="icon" viewbox="0 0 24 24" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg"><g transform="translate(2.000000, 3.000000)"><path d="M14.1972579,8.17124146e-14 C17.3979916,0.00978563072 19.990286,2.62120148 20,5.84554455 L20,5.84554455 L20,7.30693069 L19.99354,7.4036631 C19.9466817,7.75161611 19.6506049,8.01980198 19.2923485,8.01980198 L19.2923485,8.01980198 L19.2835029,8.0019802 L19.1721336,7.99309967 C19.0257158,7.96959451 18.889286,7.90013647 18.7831177,7.79318503 C18.6504073,7.65949573 18.5758514,7.47817413 18.5758514,7.28910891 L18.5758514,7.28910891 L18.5758514,5.84554455 C18.5518871,3.41954659 16.6054921,1.45879454 14.1972579,1.43465347 L14.1972579,1.43465347 L5.80274215,1.43465347 C3.39450789,1.45879454 1.44811291,3.41954659 1.42414861,5.84554455 L1.42414861,5.84554455 L1.42414861,12.1544554 C1.44811291,14.5804534 3.39450789,16.5412055 5.80274215,16.5653465 L5.80274215,16.5653465 L14.1972579,16.5653465 C16.6054921,16.5412055 18.5518871,14.5804534 18.5758514,12.1544554 C18.6163388,11.7890822 18.922975,11.5127474 19.2879257,11.5127474 C19.6528764,11.5127474 19.9595126,11.7890822 20,12.1544554 C19.990286,15.3787985 17.3979916,17.9902144 14.1972579,18 L14.1972579,18 L5.80274215,18 C2.599996,17.995093 0.00487110525,15.3808258 -1.42108547e-14,12.1544554 L-1.42108547e-14,12.1544554 L-1.42108547e-14,5.84554455 C-1.42108547e-14,2.61713944 2.59797615,8.17124146e-14 5.80274215,8.17124146e-14 L5.80274215,8.17124146e-14 Z M4.29443312,5.38692655 C4.48070099,5.36682207 4.6671823,5.42289927 4.81203008,5.54257426 L4.81203008,5.54257426 L8.96948253,8.85742574 C9.48880627,9.2678976 10.2192875,9.2678976 10.7386112,8.85742574 L10.7386112,8.85742574 L14.8518355,5.54257426 L14.8606811,5.54257426 L14.9473987,5.48291804 C15.2462388,5.30808809 15.6344967,5.37260085 15.8602388,5.64950495 C15.9785304,5.79800076 16.0329385,5.98799536 16.0113373,6.17714498 C15.9897361,6.36629461 15.8939207,6.53887938 15.7452455,6.65643564 L15.7452455,6.65643564 L11.6320212,9.98019802 C10.5861526,10.8280382 9.09540423,10.8280382 8.0495356,9.98019802 L8.0495356,9.98019802 L3.92746572,6.65643564 L3.8513546,6.58355583 C3.61891283,6.32594359 3.59998262,5.92999594 3.821318,5.64950495 C3.93770999,5.50163353 4.10816526,5.40703103 4.29443312,5.38692655 Z"></path></g></svg>
</label>
<input name='uri' type='hidden' value='ID-FEEDBURNER-CUA-BAN'/>
<input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
</form>
</div>
</div>

Bước 5 : Lưu lại tiện ích


Lưu ý : Thay Phần ID-FEEDBURNER-CUA-BAN thành id feedburner của bạn !


Xem Demo :


Lời Kết

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment phía dưới để được giải đáp !


LihatTutupKomentar